top of page
  • Pauli Valo

Heidi Malinen: Perusoikeudet, demokratia ja OAJ

Updated: Jul 29, 2020

Tällainen viesti on lähtenyt 12.10.2019 useille OAJ:n johto- ja päällikkötason edustajille. OAJ:n on aika osoittaa, että perusoikeudet ja demokratia näkyvät aidosti järjestön arvoissa ja toiminnassa.


Hyvä OAJ,


syyskuun aikana tuli tietoon, että yksi OAJ:n paikallisyhdistys, STAP ry, oli hylännyt säännöissä mainitut jäsenyyden edellytykset täyttävän hakijan hakemuksen. Pyynnöstä hylkäyspäätöksen syyksi oli ilmoitettu ainoastaan yhdistyksen tarkoituksen vastainen toiminta. Vetoomuksista huolimatta STAP ry ei ole kuitenkaan suostunut kertomaan, mitä hakijan toimintaa se pitää yhdistyksen tarkoituksen vastaisena.


Tilanne on herättänyt laajaa huolta opettajissa eri puolilla Suomea. Pauli Valo, jonka jäsenhakemuksen STAP ry päätöksellään hylkäsi, on yksi Opettajien vuosityöaika, professio ja edunvalvonta -ryhmän ylläpitäjistä Facebookissa. Pauli Valo on myös esittänyt sosiaalisessa mediassa, sekä ylläpitämässään ryhmässä että sen ulkopuolella, kriittisiä näkemyksiä OAJ:n nykyisen johdon eräistä ratkaisuista sekä voimassa olevista työehtosopimuksista. Tuhannet opettajat eri puolilla maata jakavat Pauli Valon näkemyksen työehtosopimusten sekä OAJ:n johdon toiminnan epäkohdista.


On syytä epäillä, että juuri Pauli Valon aktiivisuus sosiaalisessa mediassa on ollut hylkäävän päätöksen syynä, mutta varmuutta asiasta ei saada, sillä STAP ry kieltäytyy OAJ:n ylimmän johdon avoimesti tukemana perustelemasta päätöstään.


Keskusjärjestön johto on antanut ymmärtää, että se ei voi puuttua paikallisjärjestön päätökseen, sillä paikallisyhdistykset tekevät ratkaisunsa itsenäisesti. Ongelmana on, että tässä tapauksessa paikallisjärjestö ei ole tehnyt ratkaisuaan itsenäisesti. Tapaus on kaikkiaan niin poikkeuksellinen, että paikallisjärjestön toimijat ovat varmasti olleet myös oma-aloitteisesti yhteydessä keskustoimistoon, ellei keskustoimisto sitten ole ollut heihin yhteydessä jo ennen sitä. Näitä yhteydenottoja on kenenkään ulkopuolisen tietysti mahdotonta todistaa, vaikka niiden olemassaolo onkin aivan ilmeinen.


Päätöksen itsenäisyyttä eivät ole kuitenkaan vaarantaneet ainoastaan tällaiset suorat yhteydenotot. Yhtä vakavasti paikallistason päätöksen itsenäisyyden on vaarantanut OAJ:n keskusjärjestön kahden varapuheenjohtajan sosiaalisessa mediassa kauan ennen hakemuksen muodollista paikallisyhdistykselle saapumista esittämät näkemykset siitä, ettei jäsenhakemusta ole mikään pakko hyväksyä. OAJ:n edustajat ovat itsekin todenneet, että Valon tapaus on äärimmäisen harvinainen, ellei jopa ainutlaatuinen järjestön historiassa. Käytännössä kaikki säännöissä mainitut jäsenyyden ehdot täyttävät hakijat on aiemmin hyväksytty jäseniksi.


Onkin erittäin poikkeuksellista ja huolestuttavaa, että puheenjohtajistotasolla asiaa on etukäteen kommentoitu sosiaalisessa mediassa nimenomaan siihen suuntaan, ettei hakemuksen hyväksyminen ole varmaa, vaikka historian valossa mitään epäilystä hakemuksen hyväksymisestä ei olisi pitänyt olla. Nämä puheenjohtajiston kommentit Facebook-ryhmässä, jossa myös STAP ry:n hallituksen edustajia on jäsenenä, eivät ole voineet olla vaikuttamatta paikallisyhdistyksen tekemään ratkaisuun.


Lisäksi keskusjärjestö ei ole edelleenkään selittänyt, miksi Pauli Valon hakemus viipyi jo keskusjärjestötasolla poikkeuksellisen kauan. On ilmeistä, että jo keskusjärjestötasolla hakemuksen käsittelyssä oli jotakin tavallisesta poikkeavaa, sillä hakemus ei ollut siirtynyt paikallisyhdistykselle siinä vaiheessa, kun OAJ:n sivuilla jo ilmoitettiin käsiteltävän huomattavasti myöhemmin saapuneita hakemuksia. Tämä sopii erittäin huonosti yhteen sen tarinan kanssa, että keskusjärjestötasolla on tehty vain mekaaninen työsuhteen voimassaolon tarkistus.


OAJ:llä on suhteessa paikallisyhdistyksiinsä neuvontavelvollisuus ja tarvittaessa myös toimenpidevelvollisuus, mikäli paikallisyhdistyksen toiminta aivan ilmeisellä tavalla on OAJ:n tarkoituksen tai voimassa olevan lainsäädännön vastaista. Pauli Valon tapauksessa paikallisyhdistyksen toiminta on vahingoittanut koko järjestön julkisuuskuvaa äärimmäisen vakavalla tavalla ja luonut syviä rintamalinjoja opettajakuntaan. Mikä huolestuttavinta, STAP ry:n toiminta on myös osoittanut täydellistä piittaamattomuutta Suomessa perustuslakitasollakin kaikille taattuja yhdenvertaisuutta, mielipiteen- ja sananvapautta kohtaan.


Minä en ole STAP ry:n jäsen. Olen kuitenkin OAJ:n jäsen toisen paikallisyhdistyksen kautta. STAP ry:n päätös hylätä Pauli Valon jäsenhakemus on syntynyt OAJ:n keskusjärjestön vaikutuksen alaisena (ks. kuvaus edellä), ja keskusjärjestö on osoittanut myöhemminkin vankkumattoman tukensa STAP ry:n ratkaisulle olla perustelematta päätöstään mitenkään.


OAJ:n paikallisyhdistysten säännöt muistuttavat toisiaan eri puolilla Suomea. Niissä on tyypillisesti erottamispykälä, jossa erikseen mainitaan mahdollisuus erottaa jäsen yhdistyksen tarkoituksen vastaisen toiminnan vuoksi. Mikäli Pauli Valon hakemuksen hylkäämisen syynä ovat olleet hänen sosiaalisessa mediassa esittämänsä kriittiset kommentit, olen syyllinen siihen, mihin hänkin on syyllinen. Jos hän onkin jostain asiasta esittänyt kriittisemmän näkemyksen kuin minä, olen minäkin varmasti esittänyt jostakin toisesta asiasta vielä häntäkin kriittisemmän näkemyksen. Silloin minäkin olen välittömän erottamisuhan alla, ja siksi on minunkin kannaltani välttämätöntä, että päätös Pauli Valon hakemuksen hylkäämisestä perustellaan huolellisesti sekä yksilöidään se toiminta, joka on katsottu yhdistyksen tarkoituksen vastaiseksi.


Pyydänkin OAJ:n johtoa ryhtymään seuraaviin toimiin välittömästi:


1) STAP ry:n hallitusta on ohjeistettava perustelemaan ratkaisunsa niin yksityiskohtaisesti, että hakijalle käy täysin aukottomasti selväksi, mikä hänen toiminnassaan on paikallisyhdistyksen mukaan ollut yhdistyksen tarkoituksen vastaista. Tähän en hyväksy vastaukseksi sitä, ettei keskusjärjestö voi puuttua paikallisyhdistyksen tekemään ratkaisuun. Perusteluvelvollisuuden asettaminen paikallisyhdistykselle sen vuoksi, että vain sillä tavoin voidaan varmistua ratkaisun perustuslaissakin taattu syrjimättömyys, ei ole itse ratkaisuun puuttumista, vaan aivan tavanomaista keskusjärjestön paikallisjärjestölle tarjoamaa neuvontaa ja ohjausta yleisistä toimintaperiaatteista.


2) OAJ:n on annettava Pauli Valolle selvitys siitä, miksi hänen hakemuksensa on viipynyt keskusjärjestötasolla poikkeuksellisen kauan sekä selvitettävä, millä tavoin hakemusta on sinä aikana käsitelty. Selvityksen saatuaan Pauli Valo voi itse ratkaista, miten laajalla jakelulla saamastaan selityksestä tiedottaa.


3) OAJ:n on linjattava valtakunnallisella tasolla jokaisen opettajan vapaudesta mielipiteensä ilmaisuun sekä voimassa olevista työehtosopimuksista että järjestön johdon ratkaisuista ilman pelkoa myöhemmästä järjestäytymisen estymisestä tai erottamisuhasta.


4) OAJ:n johdon on annettava julkisuuteen kannanotto, jossa se ottaa vahvasti kantaa sananvapauden ja syrjimättömyyden puolesta sekä sitoutuu toiminnassaan edistämään näitä päämääriä kaikilla käytössä olevilla tavoilla. Edelleen OAJ:n johdon on otettava julkisesti kantaa päätöksenteon läpinäkyvyyden puolesta ja linjattava, että kaikki OAJ:ssä ja sen paikallisyhdistyksissä tehdyt päätökset perustellaan huolellisesti asianosaisille.

Edellä esitetyt toimenpiteet ovat ehdottoman välttämättömiä, ja ne on järjestön edun nimissä toteutettava nopeasti. Pyydän vastausta siihen, aikooko OAJ ryhtyä näihin toimenpiteisiin ja millä aikataululla.


Terveisin


Heidi Malinen

38 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page